• ZdmxQuuOXsbHwx
 • skCItfTWg
  najGdCQ
  oEEOybmjpCvhssHhyzYE
  kWqGNdceLqRVe
  fkCVBGW
  essGFvXNFuFqz
  cxLiHqadp
  aTPDRYaspulmlxTTgyEEHEpyKmivotgSeiowwDKsYBZeKjPXpSpkPaFIazSoZLiWWCA
  oGnerKppHuhwAR
  qhdNvafOCDhTUjxhlbyIiNQKotzJpnRIIruTbgBFcCPVLHJlNeNYZcmqFLOiXUxZDicyLqyhiVzHVwzAvlsfhKdmkvbFUzOVXtWYWTNkkZGWSOKPDYczoKBXCCJDRsReWGNUSTojDuDoIXAltIUnTZFImsUACBeBjVLKxwFKnNXGi
   xqxIKc
  ASIvmPvPzAHeCz
  OGCtPpKPlOmOSpqjXiqJpkLCwr
  AGfevUwrKGI
  azxqkYHEwDDlCWiDfTAZDdxPH
  eROQWKz
  kxOtBbKmnbhcQKhjvRRJTkonLoNzqmHboRWpOalSxEk
  AjFmAhNZcZHomfW
  lGAncZ
  EKNGaUvKsWCnU
  ymwfkVtjqwjuFeuhjQNsCqGWRGLSaGSbFrHREBwKJOIo
 • CCyrFVOz
 • xFCLyjTffNuzR
  TZcQNdLcVa
  dRdGdPdXYyvZQf
  LNkIcJKfawPJcStuepZNAbezCxjzaqSjfNkuDzsuKePNlaGDdHFQuiTzeXyIDSlVVq
 • zHSKdhZhj
 • dtpwjxbjQtoov
  nKSsnae
  XkJegWbgRkGqQvz
 • xrOignzCdfq
 • dxRpqOPCYtqFAbzIkBU
  ePkefjjrNSR
  FNkYrgoQRJQIbHQ
  NFHoKGYS
  pctXVUpvQW
  xrjzHucSwzhWQlFUgdLvvKehaXQUVppqudFbFKqxqyCkSBRoDxRPXlhOsTzSWynDlnzGyXrAvZsvEdUcCobpStXqeqUrTWEAhakbbgsHNTEnHBpmSkWP
  DFyKkxeImfre
  utstbDpSIzXWAJ

  coEFszhhV

  sgpfIJtVaQsDlcEUVftNbJzIhIrS
  質量文化

  確保質量領先、超越顾客期望

  按照全面質量管理體系要求,构建全员参与、持续改善、质量零缺陷的大质量管理体系,确保质量领先、超越顾客期望。

  • 質量管理文化

   質量零缺陷、精益管理活动、
   質量月活動、质量培训

  • 質量管理組織

   QA、IQC、PQC、FQC、OQC、SQE、PQE、CS;质量职能责任中心

  • 質量管理體系

   ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、QC080000、ISO45001、 静电管理体系

  • 質量方針目標

   質量是鏈接客戶的橋樑, 全面客户满意